GREFFE JEAN GUITET - 1 - 26 AOUT 1637

GREFFE JEAN GUITET - 2 - 6 OCTOBRE 1637

GREFFE JEAN GUITET - 3 - 17 OCTOBRE 1637

GREFFE JEAN GUITET - 4 - 22 OCTOBRE 1637

GREFFE JEAN GUITET - 5 - 2 NOVEMBRE 1637

GREFFE JEAN GUITET - 6 - 16 NOVEMBRE 1637

GREFFE JEAN GUITET - 7 - 10 DECEMBRE 1637

GREFFE JEAN GUITET - 8 - 3 JANVIER 1638

GREFFE JEAN GUITET - 9 - 3 AVRIL 1638

GREFFE JEAN GUITET - 11 - 29 JUILLET 1638